مدیریت ارتباط با مشتری

شما برای سود آوری نیاز به برقراری ارتباطی مناسب با مشتریان بلقوه و فعلی خود دارید. مشتریان سرمایه اصلی کسب و کار شما هستند و حفظ، نگهداری و ارتباط با آنها ،شاید کلیدی ترین تاکتیک افزایش فروش و گسترش فعالیت اقتصادی شما است. ما در بن تیک مجموعه کاملی از ویژگی ها و قابلیتهای مورد نیاز برای مدیریت ارتباط با مشتریان خود را در اختیار شما قرار میدهیدم.

مدیریت ارتباط با مشتری - CRM

ویژگی های سیستم مدیریت ارتباط با مشتری

قبلی

بعدی