سیستم فروش آنلاین

مجموعه ای از فرآیند ها و ابزارها جهت کنترل عملیات مرتبط با توصیف کالا و یا خدمات، کنترل چرخه فروش آنلاین، کنترل خرید و زنجیره تامین، انبار و موجودی و نهایتا، مدیریت کسب و کار در فضای آنلاین میباشد.

سیستم فروش آنلاین

ویژگی های سیستم فروش

قبلی

بعدی