پنل مدیریتی

با وجود داشبورد های مختلف، امکان کنترل و نظارت سریع بر عملکرد تمامی سیستم و چرخه فروش وجود دارد. ابزارهای متنوعی برای نمایش گزارشهای سیستمی تولید شده تا کمک شایانی به تصمیم سازی های مهم در زمینه کسب و کار نماید.

مدیریت کسب و کار

ویژگی های پنل مدیریتی

قبلی

بعدی